EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W JELENIEJ GÓRZE
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


Zespół Interdyscyplinarny w Jeleniej Górze rozpoczął swoją działalność w dniu 12 grudnia 2011 r. zgodnie ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały Nr 131.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urzęd. Woj. Dol. Nr 213, poz. 3668).
Zespół stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu miasta, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i zorganizowania systemu wsparcia dla osób i rodzin, które są dotknięte tym problemem oraz pomocy dla osób stosujących przemoc.


Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie
 temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
 w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


W skład Jeleniogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Policji;
- oświaty;
- ochrony zdrowia;
- organizacji pozarządowych (Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwa
  Przyjaciół Dzieci);
- Prokurator;
oraz kuratorzy sądowi.


Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.


Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


W Jeleniej Górze jest realizowany „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016-2020”. Program został przyjęty Uchwałą Nr 160.XXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 stycznia 2016 r.


Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w Jeleniej Górze.


Cele szczegółowe Programu realizowane są poprzez:
1) zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania społeczeństwa w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych;
2) zwiększenie skuteczności i dostępności kompleksowej pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy;
3) zwiększenie skuteczności działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów zajmujących się pomocą w rodzinie dotkniętej przemocą.


„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie na lata 2016-2020” został przyjęty Uchwałą Nr 198.XXIX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 czerwca 2016 r.

 
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają na celu zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przez nich przemocy oraz zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań, współżycia w rodzinie, a także kształtowanie postaw wychowawczych wobec dzieci bez używania przemocy.


Kluczowym jest uznanie przez osoby stosujące przemoc, osobistej odpowiedzialności za swoje czyny, zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy oraz zdobycie nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie, a także uzyskanie informacji na temat podejmowania działań terapeutycznych.


Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne są prowadzone w formie spotkań indywidualnych i grupowych.


Ewaluacja Programu jest prowadzona na etapie wstępnym, w trakcie realizacji Programu i po jego zakończeniu. Monitorowanie Programu prowadzi się raz w roku przez okres 3 lat od jego zakończenia.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jeleniej Górze - Zarządzenie.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies