EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Wniosek PDF:

Wniosek AS MII P.pdf

Lista załączników:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły - (wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku do wniosku) a w przypadku osób         mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na         kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski,  które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
 • informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni) – faktura / zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające wysokość poniesionych kosztów opłaty za naukę (czesne),
 • zaświadczenie z uczelni, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią),
 • informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni),
 • oświadczenie o nieubieganiu się odrębnym wnioskiem o środki pfron na ten sam cel za pośrednictwem innego realizatora (na terenie innego samorządu powiatowego),
 • oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w kosztach czesnego w ramach modułu II,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
 • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku  studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej  wysokości),
 • w sytuacji, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się- w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej - kserokopia umowy zawartej z tłumaczem migowym lub asystentem osoby niepełnosprawnej lub przewodnikiem osoby niewidomej,
 • w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny – jej kserokopia.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Lista załączników: Lista_zalacznikow.pdf

Wzory załączników:

ZALACZNIK MODUL II oswiadczenie o nieubieganiu sie na ten sam cel.pdf

ZALACZNIK MODUL II oswiadczenie wklad wlasny.pdf

zalacznik_do_wniosku_modul_II_zaswiadczenie.uczelnia.pdf

ZAŁĄCZNIK_MODUŁ_I_oraz_II_ oświadczenie_ dot._ RODO.pdf         

Zalacznik_MII_oświadczenie_o_dochodach.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.