EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Informujemy, iż trawa nabór na wnioski dot. programu celowego uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, a mianowicie: Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Celem obu programów jest wzrost  niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Miasto jelenia Góra przystąpiło do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie i wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze  do jego realizacji.

Nabór wniosków został uruchomiony w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością i będzie on realizowany  poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych  i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1). posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2). złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3). złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4). w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1). oświadcze4nie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie z osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2). orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy  dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przez budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m² i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

„SAMODZIELNOSC-AKTYWNOSC-MOBILNOSC-Dostepne-mieszkanie.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies