EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kadra Działu Świadczeń Pomocy Społecznej:

 Stanowisko Imię i nazwisko telefon pokój
 kierownik  Ilona Świątkowska

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 118

 118
 starszy inspektor   Izabela Rak 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 102

 102
 inspektor   Dorota Broczek  

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 102

 102
 starszy inspektor   Jarosław Jaszczołt 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 127 

 101c
 aspirant pracy socjalnej   Agnieszka Tomaszewska-Bednarz 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 127

 101c
 starszy inspektor   Justyna Stangret 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 126 

 116
 inspektor   Paulina Banasiak 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 116

 116
 starszy inspektor   Agata Szarkowicz 

 75 75 239 51 lub 75 64 785 78 wew. 126

 116

 

Zakres działalności Działu:

 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych (dot. m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, schronienia, usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, środowiskowego domu samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej)
 2. obsługa klientów, m.in. poprzez:
  • ustalanie terminów wypłat zasiłków;
  • wydawanie zaświadczeń;
  • wydawanie decyzji administracyjnych;
 3. sporządzanie dowodów na udzielone świadczenia pieniężne (listy wypłat, zlecenia wypłat, przekazy pieniężne, przelewy);
 4. sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych m.in. za świadczone usługi opiekuńcze, posiłki, obiady, wyżywienie w przedszkolach i inne;
 5. ewidencjonowanie pomocy niefinansowej (obiady, usługi opiekuńcze, opał w naturze, zdjęcia, leki w naturze);
 6. wydawanie zleceń na pochowanie zwłok oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem podopiecznych do ubezpieczenia zdrowotnego;
 8. tworzenie dokumentacji rozliczeniowej dla ZUS oraz rozliczanie składek ZUS za podopiecznych (w tym korekty dotyczące lat poprzednich).

ŚWIADCZENIA

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj:

- 776,00 zł - dla osoby samotnej;

- 600,00 zł dla osoby w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1.000,00 zł, minimalna - 100,00 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:

 • renty socjalnej
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • specjalistycznego zasiłku opiekuńczego
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • zasiłku dla opiekuna

a także w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego:
- 776,00 zł - dla osoby samotnej;

- 600,00 zł dla osoby w rodzinie, w szczególności ze względu na :

 • »długotrwałą chorobę,
 • »niepełnosprawność,
 • »bezrobocie,
 • »możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem  (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i  nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe -                 w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej – przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana jest przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami       z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry,            w miejscu ich zamieszkania i środowisku świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej  w Jeleniej Górze.

Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 34,01 zł, a specjalisty-cznych usług opiekuńczych – 48,80 zł za 1 godzinę świadczonych usług. Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zmieni się prawdopodobnie od IV 2024 r.

Tutejszy Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin         i miejsce świadczenia. Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna, uzależniona od wysokości posiadanego przez wnioskodawcę dochodu.

Rada Miejska Jeleniej Góry określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie  oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi i trybu ich pobierania (Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 572.LX.2022    z dnia 29 grudnia 2022 r.).

W katalogu usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS znajdują się następujące usługi:

- opieka higieniczno - sanitarna, tj.: pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, prześcielanie łóżka, zgłaszanie wizyt lekarskich                      i pielęgniarskich, sprawowanie opieki podczas wizyt chorego w placówkach służby zdrowia,

- pomoc gospodarcza, tj.: utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości, w przypadku mieszkania wielopokojowego tych pomieszczeń, z których bezpośrednio korzysta osoba objęta usługami, mycie okien dwa razy w roku, sprzątanie części klatki schodowej przypadającej na dane mieszkanie, zaopatrzenie chorego w opał oraz przynoszenie opału do mieszkania i palenie w piecu, pranie bielizny osobistej w pralkach automatycznych lub wirnikowych, odnoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej z pralni i magla, dostarczanie środków pomocy przyznanych jako świadczenie społeczne, dokonywanie zakupów za pieniądze podopiecznego, opłacanie bieżących rachunków, załatwianie spraw urzędowych, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie z palcówek gastronomicznych,

- komunikacja ze środowiskiem, tj. zapewnienie kontaktów z otoczeniem w tym: organizowanie spacerów, czytanie, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,

- współpraca, tj. powiadamianie kierownictwa PKPS lub pracownika socjalnego o potrzebach osoby objętej usługami oraz każdorazowym opuszczeniu przez podopiecznego miejsca zamieszkania (pobyt w szpitalu, wyjazd do sanatorium, rodziny, itp.).

           

Ponadto tutejszy Ośrodek przyznaję również pomoc w formie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są przeznaczone dla:

- osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

 • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
 • upośledzonych umysłowo;
 • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,

- w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,  jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),   a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123). W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (między innymi zaburzonych psychicznie) przez podmioty zobowiązane    w ramach systemów innych niż pomoc społeczna.

Upowszechnianie tej wiedzy wśród rodziców zgłaszających się o pomoc dla swoich dzieci pozwoli na uniknięcie wielu nieporozumień dotyczących roli pomocy społecznej w procesie wspierania i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić oraz przez pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi; 
 1. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
 2. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. pomoc mieszkaniową, w tym:
 • w uzyskaniu mieszkania,
 • załatwianiu spraw mieszkaniowych,
 • kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;
 1. w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

Koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględnia zakres świadczonych usług, koszty zatrudnienia specjalisty, dojazd do miejsca świadczenia usług oraz niezbędne koszty obsługi stanowiska pracy Stawka godzinowa  wynika z umowy zawartej między osobą świadczącą usługi a podmiotem realizującym ww. zadanie (Polskim Komitetem Pomoc Społecznej w Jeleniej Górze).

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. 189, poz. 1598 ze zm) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:

 • »osobom zamieszkałym na terenie Jeleniej Góry;
 • »osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Jeleniej Góry;
 • »osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Jeleniej Góry.

Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022,  poz. 2561 ze zm.).

Decyzje wydaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, który stwierdza, iż wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi uprawniające do otrzymania takiego potwierdzenia.

Wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo polskie, zamieszkuje  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. oraz sytuacja majątkowa nie pozostaje w dysproporcji do udokumentowanej wysokości dochodu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przysługuje przez okres 90 dni, o ile w tym okresie wnioskodawca nie zostanie objęty ubezpieczeniem  zdrowotnym z innego źródła.

Sprawianie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. MOPS w Jeleniej Górze sprawia pogrzeby osób zmarłych na terenie miasta, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.

Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. Zwłoki lub prochy pozostałe po ich kremacji są chowane na cmentarzach komunalnych lub cmentarzach wyznaniowych na terenie miasta, najbliżej miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej jest zlecane podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na koszt Miasta Jelenia Góra.

Główne akty prawne stosowane w procedurze sprawiania pogrzebu:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocowy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887 ze zm.)
 • Uchwała Nr 396/XXXIV/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki  z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pracownik Działu Pomocy Środowiskowej bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie, po dekretacji kierownika przekazuje ją do Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, gdzie wydana zostanie decyzja administracyjna w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Czym są domy pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.                     

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

7) osób uzależnionych od alkoholu.

Kogo kieruje się do domu pomocy społecznej?

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

UWAGA! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

 

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej odbywa się na ogólnych zasadach udzielania pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny, w przypadku dzieci - rodzice lub opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej. Następnie, jeśli w domu pomocy społecznej jest wolne miejsce, starosta powiatu na terenie którego znajduje się ten dom (lub w jego imieniu dyrektor PCPR) wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w tym domu. Jeśli nie ma wolnego miejsca - osoba ubiegająca się o nie zostaje wpisana na listę osób oczekujących na miejsce a decyzja o umieszczeniu zostanie wydana po uzyskaniu wolnego miejsca.


Jakie dokumenty są wymagane?

- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego;

-  rodzinny wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej;

- decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury;

- pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

- zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy;

-rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps (protokół negocjacji, umowa partycypowania w tej opłacie); dodatkowo:

-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, informacja o stanie zdrowia, orzeczenie (uwaga: druki dostępne w siedzibie MOPS);

- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps;

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są  w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek , zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego - jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. – 2.328,00 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1.800,00 zł  na osobę w rodzinie.
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby. W przypadku mieszkańców Jeleniej Góry opłatę wnosi zastępczo Gmina Jelenia Góra.

 

Domy pomocy społecznej w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim

Na terenie Jeleniej Góry funkcjonuje 1 dom pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze – dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn), będących mieszkańcami Jeleniej Góry

liczba miejsc - 88
adres - ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
tel. - (75) 75-52-038
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- od 01.03.2024 r – 5.754,67 zł
Decyzje o umieszczeniu w domu gminnym wydaje  z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dyrektor MOPS w Jeleniej Górze.

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach - dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn)

liczba miejsc - 56
adres - ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
tel. – (75) 71-82-339
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- do 01.02.2024 r. – 6.666,79 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce - dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)

liczba miejsc - 60
adres - ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka
tel. – (75) 76-10-237
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- do 01.02.2024 r. – 6.183,23 zł

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

liczba miejsc - 91
adres - ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
tel. – (75) 75-15-212
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- do 01.02.2024 r. – 7,484,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie - dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)

liczba miejsc - 102
adres - 58-535 Miłków 138
tel. – (75) 76-10-227
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- do 01.02.2024 r. – 7.236,55 zł

Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta)

liczba miejsc - 63
adres - ul. Caritas 4, 58-580 Szklarska Poręba
tel. – (75) 71-72-291
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
średni miesięczny koszt utrzymania:
- do 01.02.2024 r. – 6.561,30 zł

Decyzje o umieszczeniu w domach powiatu jeleniogórskiego wydaje  z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A  dla osób przewlekle psychicznie chorych)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Jeleniej Górze działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Prowadzone są w nim zajęcia wspierająco – aktywizujące.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się w ośrodku pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o  stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Korzystanie z usług w ŚDS jest nieodpłatne.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni oraz ogrzewalni.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Osoby bezdomne z terenu Jeleniej Góry kierowane są do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Opłatę za pobyt w  schronisku i schronisku z usługami opiekuńczymi ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobom kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jelenia Góra Nr 571.LX.2022 z 29.12.2022 r. miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 1.580,00 zł, natomiast w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 2.400,00 zł. Miesięczny koszt pobytu w schronisku i schronisku z usługami opiekuńczymi prawdopodobnie zmieni się od IV 2024.

Osobom, które nie osiągają dochodu pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Osoby, których miesięczny dochód stanowi powyżej 0% do 100% kryterium dochodowego tj. kwoty 776,00 zł ponoszą miesięczną odpłatność za pobyt
w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi w wysokości do 20 % miesięcznego kosztu pobytu w tym schronisku, nie większą jednak niż 30% dochodu (w przypadku pobytu w schronisku) lub nie większą niż 50% dochodu (w przypadku pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi).

Osoby osiągające dochód powyżej kryterium dochodowego ponoszą odpłatność zależną od wysokości osiąganego dochodu, w wysokości do 100% miesięcznego kosztu pobytu w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi.  

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Ogrzewalnia czynna jest corocznie w okresie od 01 października do 30 kwietnia i umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni i w ogrzewalni jest bezpłatna, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Udzielenie schronienia w noclegowni następuje jednak na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Na terenie Jeleniej Góry znajdują się następujące placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym:

 • Schronisko dla osób bezdomnych:

- ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra,

- ul. Wolności 180, 58-500 Jelenia Góra

 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

- ul. Anieli Krzywoń 2B, 58-500 Jelenia Góra,

 • Noclegownia:

- ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra,

 • Ogrzewalnia:

- ul. Wolności 180, 58-500 Jelenia Góra

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”

Na podstawie art. 51 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być m.in. dzienny dom pomocy.

 Skierowanie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 16 w Jeleniej Górze i Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze odbywa się poprzez wydanie decyzji administracyjnej. W tym celu, zainteresowany powinien zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny, co reguluje Uchwała Nr 585.LXII.20232 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnością za pobyt w Dziennym Domu Społecznej w Jeleniej Górze oraz Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze.

Pomoc obywatelom Ukrainy

 

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 31 wyżej cytowanej specustawy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies