REKRUTACJA DO PROJEKTU „POSTAW NA SIEBIE II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w ramach projektu konkursowego „Postaw na siebie II” planuje w latach 2017-2018 wsparcie dla swoich 165 klientów. Na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano kwotę 1.249.500 zł.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja mieszkańców Jeleniej Góry, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. Cele szczegółowe:

 1. podniesienie kwalifikacji przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 2. wzrost motywacji do poszukiwania zatrudnienie przez osoby zagrożone ubóstwem
  i wykluczeniem społecznym,
 3. wzrost aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 4. podwyższenie kompetencji społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 5. zmniejszenie barier zdrowotnych utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się 01.10.2017 r. Do udziału w projekcie zrekrutowane zostaną osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a jednocześnie wyrażające chęć współpracy.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby będące klientami MOPS, w wieku powyżej 15 r.ż., bierne zawodowo, bezrobotne i zatrudnione, należące do jednej z nw. grup:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ww. ustawy;
 • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby z niepełnosprawnościami; rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad tym dzieckiem;
 • osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Projekt skierowany jest do 165 mieszkańców Jeleniej Góry, należących do jednej z wyżej wymienionych grup. Podejmowane działania w ramach projektu przyczynią się m.in. do usamodzielnienia się Uczestnika poprzez poprawę umiejętności komunikacji interpersonalnej i podjęcie pracy, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nowych kompetencji zawodowych - udział w szkoleniach, kursach zawodowych czy stażach, zwiększenia szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy poprzez rehabilitację społeczną, nabycie i poprawę umiejętności korzystania z technologii informatycznej, poprawę funkcjonowania rodzin. Ponadto poprzez wyjazdy integracyjno-terapeutyczne realizowana będzie aktywizacja życia społecznego. Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez działania z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Usługi zostaną przyznane każdemu Beneficjentowi Ostatecznemu indywidualnie, będą zawarte w realizowanych kontraktach socjalnych oraz programach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszelkie działania w ramach projektu są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, celem wypełnienia ankiety rekrutacyjnej (do pobrania).

Szczegółowych informacji w godzinach 7.30-15.30 udzielają:

 • pracownik Biura Projektu pok. 303 III piętro, tel.: 75 64 67 003;
 • pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów Miasta, tel. centrali: 75 75 23 951;
 • pracownicy Działu Rehabilitacji, tel.: 75 75 588 01 (02).

Serdecznie zapraszamy

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd