DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

ds@mops.jelenia-gora.pl

Telefoniczne uzgadnianie wypłat odbywa się w godz. od 11:00 do 15:00 pod numerami telefonów:
75 75 23 951, 75 64 67 002, 75 75 24 657, 75 64 78 578.

Kadra Działu Świadczeń Pomocy Społecznej:    
       
Stanowisko Imię i nazwisko telefon pokój
kierownik Ilona Świątkowska 75 75 239 51 lub        
75 64 785 78 wew. 118
118
starszy inspektor Izabela Rak 75 75 239 51 lub        
75 64 785 78 wew. 102
102
pomoc administracyjna Dorota Broczek 75 75 239 51 lub        
75 64 785 78 wew. 102
102
inspektor Jarosław Jaszołt 75 75 239 51 lub      
75 64 785 78 wew. 116
116
inspektor Agata Szarkowicz 75 75 239 51 lub      
75 64 785 78 wew. 126
116
inspektor Justyna Stangret 75 75 239 51 lub      
75 64 785 78 wew. 126
116
inspektor Paulina Banasiak 75 75 239 51 lub        
75 64 785 78 wew. 116
116

 

Zakres działalności Działu:

 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych (dot. m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, schronienia, usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, środowiskowego domu samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej)
 1. obsługa klientów, m.in. poprzez:
  • ustalanie terminów wypłat zasiłków;
  • wydawanie zaświadczeń;
  • wydawanie decyzji administracyjnych;
 1. sporządzanie dowodów na udzielone świadczenia pieniężne (listy wypłat, zlecenia wypłat, przekazy pieniężne, przelewy);
 2. sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych m.in. za świadczone usługi opiekuńcze, posiłki, obiady, wyżywienie w przedszkolach i inne;
 3. ewidencjonowanie pomocy niefinansowej (obiady, usługi opiekuńcze, opał w naturze, zdjęcia, leki w naturze);
 4. wydawanie zleceń na pochowanie zwłok oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem podopiecznych do ubezpieczenia zdrowotnego;
 6. tworzenie dokumentacji rozliczeniowej dla ZUS oraz rozliczanie składek ZUS za podopiecznych (w tym korekty dotyczące lat poprzednich).

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (701 zł- dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna- 30 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:

 • renty socjalnej
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • specjalistycznego zasiłku opiekuńczego
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • zasiłku dla opiekuna

a także w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł- dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na :

 • »długotrwałą chorobę,
 • »niepełnosprawność,
 • »bezrobocie,
 • »możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i  nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków   i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Na zlecenie tutejszego Ośrodka usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry, w miejscu ich zamieszkania świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Obecnie w Ośrodku realizowane są 3 rodzaje usług:

 1. 1.usługi opiekuńcze (cena: 24,27 zł za jedną godzinę świadczonych usług)

  obejmują opiekę higieniczno-sanitarną (karmienie osoby niedołężnej, mycie, kąpiel chorego, podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, zapobieganie odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, prześcielanie łóżka, zgłaszanie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, sprawowanie opieki podczas wizyt chorego w placówkach służby zdrowia, pielęgnacja zalecona przez lekarza)

pomoc gospodarczą (utrzymanie mieszkania w czystości i porządku, mycie okien w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku, sprzątanie klatki schodowej przypadającej na dane mieszkanie, zaopatrzenie chorego w opał oraz przynoszenie opalu do mieszkania i palenie w piecu, odnoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej z pralni i magla, dostarczanie środków pomocy przyznanych jako świadczenie społeczne, dokonywanie zakupów za pieniądze podopiecznego, opłacanie bieżących rachunków, załatwianie spraw urzędowych, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie z placówek gastronomicznych)

rozliczenia (prowadzenie na bieżąco rozliczeń pieniężnych oraz kontrolki usług)

komunikację ze środowiskiem (zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym organizowani spacerów, czytanie, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań)

współpracę (powiadamianie kierownictwa PKPS lub pracownika socjalnego o potrzebach osoby objętej usługami oraz każdorazowym opuszczeniu przez podopiecznego miejsca zamieszkania m.in. pobyt w szpitalu, wyjazd do sanatorium, rodziny itp.

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze (cena 28,07 zł za 1 godz.świadczonych usług)

Przeznaczone są dla osób po 60 roku życia, które na skutek zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (depresji, otępienia, psychozy starczej, defektu psychicznego, choroby Alzheimera) wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (cena: od 80,00 do 120,00 zł za jedną godzinę świadczonych usług)

Polegają na systematycznych wizytach domowych mających na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dotarcia do świadczeń zdrowotnych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi).

Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy.

Usługi są świadczeniem, za które Ośrodek może pobierać opłaty w zależności od sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) i osoby w rodzinie (528,00 zł). Odpłatność ustalana jest w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego i jest ona wyrażona w procentach od ceny za 1 godzinę usługi.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:

 • osobom zamieszkałym na terenie Jeleniej Góry;
 • osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Jeleniej Góry;

Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019,  poz. 1373 ze zm.).

Decyzje wydaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, który stwierdza, iż wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi uprawniające do otrzymania takiego potwierdzenia.

Wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo polskie, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz sytuacja majątkowa nie pozostaje w dysproporcji do udokumentowanej wysokości dochodu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych , przysługuje przez okres 90 dni, o ile w tym okresie wnioskodawca nie zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła.

Sprawianie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. MOPS w Jeleniej Górze sprawia pogrzeby osób zmarłych na terenie miasta, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.

Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. Zwłoki lub prochy pozostałe po ich kremacji są chowane na cmentarzach komunalnych lub cmentarzach wyznaniowych na terenie miasta, najbliżej miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej jest zlecane podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na koszt Miasta Jelenia Góra.

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pracownik Działu Pomocy Środowiskowej bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie, po dekretacji kierownika przekazuje ją do Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, gdzie wydana zostanie decyzja administracyjna w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej to instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Do domu pomocy społecznej kieruje się za ich zgodą osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

UWAGA! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny, w przypadku dzieci - rodzice lub opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej. Następnie, jeśli w domu pomocy społecznej jest wolne miejsce, starosta powiatu na terenie którego znajduje się ten dom (lub w jego imieniu dyrektor PCPR) wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w tym domu. Jeśli nie ma wolnego miejsca - osoba ubiegająca się o nie zostaje wpisana na listę osób oczekujących na miejsce a decyzja o umieszczeniu zostanie wydana po uzyskaniu wolnego miejsca.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego;
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej;
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury;
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
 • zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy;
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps (protokół negocjacji, umowa partycypowania w tej opłacie);
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, informacja o stanie zdrowia, orzeczenie (uwaga: druki dostępne w siedzibie MOPS);

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek , zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego - jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. – 2,103,00 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1.584,00 zł  na osobę w rodzinie.
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby. W przypadku mieszkańców Jeleniej Góry opłatę wnosi zastępczo Gmina Jelenia Góra.

 

Domy pomocy społecznej w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze – dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)

liczba miejsc - 88
adres - ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
tel. - (75) 75-52-038
e-mail -
pogodna.jesien@interia.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
od 01.03.2020 r. – 3.498,74 zł

Decyzje o umieszczeniu w domu gminnym (tylko dla mieszkańców Jeleniej Góry) wydaje, z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dyrektor MOPS w Jeleniej Górze.

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach - dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn)

liczba miejsc - 56
adres - ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
tel. - 757182339
e-mail -
dps_kowary@o2.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
od 01.02.2020 r. – 3.838,23 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce - dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)

liczba miejsc - 60
adres - ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka
tel. - 757610237
e-mail -
dpssosnowka@starostwo.jgora.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- od 01.02.2020 r. 3.698,89 zł

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

liczba miejsc - 91
adres - ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
tel. - 757515212
e-mail -
dps@dpsjanowicewielkie.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- od 01.02.2020 r. – 4.368,65 zł

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie - dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)

liczba miejsc - 102
adres - 58-535 Miłków 138
tel. - 757610227
e-mail -
dpsjunior@o2.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- od 01.02.2020 r. – 4.275,35

Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta)

liczba miejsc - 63
adres - ul. Caritas 4, 58-580 Szklarska Poręba
tel. - 757172291
e-mail -
dps_szklarska@poczta.wiara.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- od 01.02.2020 r. – 3.970,00 zł.

Decyzje o umieszczeniu w domach powiatu jeleniogórskiego wydaje, z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Jeleniej Górze działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Prowadzone są w nim zajęcia wspierająco – aktywizujące.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się w ośrodku pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (701,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej lub 528,00 zł – na osobę      w rodzinie)

 

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

Art. 48 Ustawy o pomocy społecznej stanowi: osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pomoc udzielona w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatna. W 2020 r. miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustalono w wysokości. 1.060,00 zł, a w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 1.650,00 zł.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Pobyt w noclegowni jest bezpłatny.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!