DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ich wypłacanie;
 2. prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 3. ustalanie uprawnień wnioskodawców do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń;
 4. bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji aktualnych uprawnień do pobierania świadczeń w przypadku zmian stanu faktycznego;
 5. współpraca z innymi organami właściwymi, komornikami i innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 6. prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem wysokości zadłużenia;
 7. informowanie dłużnika alimentacyjnego oraz organu właściwego dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa;
 8. wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 9. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:
  1. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
  2. występowanie do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego;
  3. przygotowywanie wystąpień do Prezydenta w sprawach o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
  4. przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego;
 10. sporządzanie dowodów wypłat przyznanych świadczeń;
 11. sporządzanie analiz, sprawozdań i planów budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd