Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji Programu Aktywności Lokalnej

Miasto Jelenia Góra - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej dla 20 osób w jednym ze wskazanych obszarów miasta Jelenia Góra w okresie od lipca 2016r. do czerrwca 2018r.

 

Treść ogłoszenia

Decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego „Pomoc w potrzebie - Wigilia 2015”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 1 grudnia 2015 r. drogą mailową na adres dag@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Administracyjno-Gospodarczym al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 109.

treść oferty realizacji zadania publicznego

Nabór osób do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL (75) 752-39-51

Ogłasza nabór osób do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: preferowane administracja, prawo, ekonomia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość m.in. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu
  i trybu postepowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1418 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489),
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • praca ma charakter biurowy,
 • miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7,
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie polityki finansowo-księgowej przyznanych świadczeń pieniężnych,
 • udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,
 • wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postepowanie w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń,
 • prowadzenie ewidencji,
 • archiwizacja dokumentacji.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego pozytywnie zdany egzamin z odbycia służby przygotowawczej – w przypadku gdy kandydat posiada już staż na stanowisku urzędniczym.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 15:30.

6. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor MOPS w Jeleniej Górze

                                                                                           Wojciech Łabun

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd