Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA  Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752 39 51

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer

Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie średnie ekonomiczne (wymagany min 2-letni staż), preferowane wyższe ekonomiczne,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie wartości pieniężnych, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) i aktów wykonawczych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości,  ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) i aktów wykonawczych,
•    doświadczenie w pracy zawodowej przy obrocie pieniężnym – preferowane 5 lat pracy,
•    komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
•    znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, programów księgowych.
 
3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami,
•    praca ma charakter biurowy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
•    bezpośredni kontakt z klientem,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze,
•    przewidywany termin zatrudnienia to 01.01.2018 r.


4. Zakres obowiązków:
•    wypłata świadczeń,
•    przyjmowanie wpłat i odprowadzanie ich na właściwy rachunek bankowy,
•    bieżące sporządzanie raportów kasowych,
•    pobieranie pieniędzy z banku i przyjęcie do kasy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
•    obsługa programu AGEMA – moduł kasa.


5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.


6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – kasjer” w terminie do dnia  21.11.2017 r.
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:
•    o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione listownie na adres podany w dokumentach aplikacyjnych lub e-mailem na wskazany adres lub telefonicznie,
•    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
•    osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

 

Wyniki naboru do pobrania - tutaj

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd