MOPS w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert na stanowisko ASYSTENTA RODZINY - 3 etaty

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze na stanowisku ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Ilość wolnych etatów: 3.
System pracy: zadaniowy czas pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: luty 2018 r.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)  
i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub,
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
• sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
• komunikatywność, empatia,
• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
• zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista,
• odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:
Do asystenta rodziny należy m.in.:
1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty.
2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
3. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
•prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
•dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
•gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
•pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
•usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości
o edukację i rozwój dzieci.
4. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej.
5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych.
6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym.
8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
13. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
14. Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
15. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji
w zależności od potrzeb.
16. Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji,  lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie.
17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
• aktualne CV,
• list motywacyjny,
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922),
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
• oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).
 
Dokumenty należy składać do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Oferta dotycząca podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na stanowisku asystent rodziny”.


MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Dyrektor MOPS w Jelenia Góra
Wojciech Łabun

DMC Firewall is a Joomla Security extension!