Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA  al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy księgowy


Liczba etatów: 1


1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcanie min. średnie o kierunku ekonomicznym,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

•    znajomość ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),  ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  i samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
•    znajomość księgowości budżetowej (mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej),
•    komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
•    znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, programów księgowych.


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,
•    praca ma charakter biurowy,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    przewidywany okres zatrudnienia to maj 2018 r.


4. Zakres obowiązków:

•    prawidłowe i bieżące sporządzanie dowodów księgowych,
•    szczegółowa ewidencja księgowa dochodów i wydatków,
•    księgowanie otrzymanych dowodów finansowych w rejestr zakupu,
•    bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów operacji finansowych,
•    sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
•    sporządzanie danych do sprawozdań finansowych,
•    obsługa bankowości elektronicznej,
•    rozliczanie wydatków dotyczących pobytu osób w domach pomocy społecznej.


5. Wymagane dokumenty:

•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o następującej treści: „Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.


6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – młodszy księgowy” w terminie do dnia  23.04.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Informacje dodatkowe:
a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione e-mailem na wskazany adres lub telefonicznie,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

al. Jana Pawła II 7

58-506 Jelenia Góra

stanowisko urzędnicze – młodsza księgowa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrananastępująca osoba:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Beata Królak Jelenia Góra

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Królak spełniła wymogi formalne, wykazała się największym doświadczeniem oraz dobrą znajomością zadań wynikających z zakresu objętego ogłoszeniem.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd