MOPS zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51


zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej polegającego na prowadzeniu w Klubie Integracji Społecznej grup samopomocowych oraz wolontariatu w projekcie „Postaw na siebie II”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: średnie lub wyższe na kierunkach: pedagogika, animacja społeczno- kulturalna, animacja kultury lub pokrewne.


2. Wymagania pożądane:
- umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej,
- komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne,
- wysoka kultura osobista,
- ukończone dodatkowe kursy z zakresu arteterapii lub podobne,
- doświadczenie w pisaniu scenariuszy zajęć z zakresu różnorodnych technik pracy z grupą,
- doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami w różnym wieku,
- doświadczenie w prowadzanie warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych.


3. Zakres wykonywanych zadań:
- wsparcie i pomoc w powstawaniu grup samopomocowych,
- prowadzenie grup samopomocowych,
- prowadzenie warsztatów, w tym artystycznych, dla uczestników projektu,
- prowadzenie klubu wolontariusza i szerzenie idei wolontariatu,
- zabezpieczenie wolontariuszom możliwości aktywnego uczestnictwa
i realizacji własnych pomysłów.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- oferta cenowa (Wyjaśnienie: Cena oferty dotyczy jednej godziny pracy
i uwzględnia wszystkie zobowiązania - brutto; musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Oferent wnosi o objęcie ubezpieczeniem oraz
o odprowadzenie składek na fundusz pracy przez Zamawiającego, Oferent jest zobowiązany podać cenę brutto za jedną roboczogodzinę uwzględniającą również koszty Zamawiającego),
- oświadczenie kandydata o spełnieniu ww. wymagań oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
- dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe umiejętności oraz doświadczenie we wskazanym zakresie,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,


- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
- oświadczenie o stanie zdrowia.


Termin realizacji zadania: listopad 2017 – grudzień 2018 r. w dni robocze, średniomiesięcznie 20 godzin zegarowych.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (III piętro) z dopiskiem: „Prowadzenie grup samopomocowych i wolontariatu” w terminie do dnia 30.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).


MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 75 23 951 wew. 123.


Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is a Joomla Security extension!