MOPS ogłasza nabór na wolne stanowisko - lider Klubu Integracji Społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51


ogłasza nabór na wolne stanowisko – lider Klubu Integracji Społecznej/doradca zawodowy


utworzonego w projekcie „Postaw na Siebie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba etatów - 1


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe, preferowane: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia,  uprawnienia doradcy zawodowego,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
b) doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
c) znajomość lokalnego rynku pracy,
d)  znajomość problematyki pomocy społecznej,
e) znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office,
f) umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
g) dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność,
h) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
i) odporność na stres.


3. Zakres zadań na stanowisku to m.in:
a) organizowanie działań związanych z funkcjonowaniem KIS,
b) planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów,
c) rozpoznawanie indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży i dorosłych,
d) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji,
e) pomoc polegająca na udzielaniu indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy,
f) udzielanie porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaganie w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,
g) organizacja zajęć dotyczących aktywizacji zawodowej,
h) inne zadania zlecone przez dyrektora MOPS lub koordynatora projektu związane z jego realizacją.


4. Warunki zatrudnienia:
a) miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,
b) praca ma charakter biurowy,
c) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze,
d) umowa o pracę na czas realizacji projektu,
e) wymiar czasu pracy: 1 etat,
f) przewidywany okres zatrudnienia – listopad 2017 r.


5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje
i umiejętności,
d) oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
e) oświadczenie o następującej treści: „Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.


6. Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (III piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Lider KIS) w terminie do dnia 30.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS
w Jeleniej Górze).


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 752 39 51 wew. 123.


Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd