MOPS zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia poradnictwa psychologicznego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51


zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia poradnictwa psychologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji projektu „Postaw na Siebie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego,
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- samodzielność w wykonywaniu zadań,
- niekaralność,
- minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa.


2. Wymagania pożądane:
- sumienność, odpowiedzialność,
- komunikatywność, empatia,
- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
- zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
- wysoka kultura osobista.


3. Zakres wykonywanych zadań:
- diagnozowanie problemów i potrzeb uczestników projektu,
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
- wsparcie uczestników w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych
i umiejętności społecznych,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- oferta cenowa (Wyjaśnienie: Cena oferty dotyczy jednej godziny pracy i uwzględnia wszystkie zobowiązania - brutto; musi być podana w złotych cyfrowo i słownie uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Oferent wnosi o objęcie ubezpieczeniem oraz o odprowadzenie składek na fundusz pracy przez Zamawiającego, Oferent jest zobowiązany podać cenę brutto za jedną roboczogodzinę uwzględniającą również koszty Zamawiającego),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
- oświadczenie o stanie zdrowia.


Termin realizacji zadania: listopad 2017 – grudzień 2018 r. w dni robocze, średniomiesięcznie 20 godzin.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (III piętro) z dopiskiem: „Poradnictwo psychologiczne” w terminie do dnia 30.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).


MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 75 23 951 wew. 123.


Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd