Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta Jeleniej Góry, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Jeleniej Górze, przy al. Jana Pawła II 7.
 4. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Jelenia Góra.

§ 2

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
 9. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 12. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.),
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 15. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania

§ 4

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zlecone powiatowi.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 2. ustalenie uprawnień do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej przewidzianych przepisami prawa i ich realizacja,
 3. praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 5. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Jeleniej Góry w tym domu,
 6. prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym oraz organizowanie opieki i usług domowych,
 7. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 8. prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej oraz poradnictwa informacyjno – konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 9. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 10. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie, poprzez działania prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
 11. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
 12. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  i wypłacanie z tego tytułu należnych świadczeń,
 13. organizowanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym ustalanie uprawnień do pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie,
 14. wydawanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinach ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub zawodowej rodziny zastępczej, oraz dokonywanie oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci w nich umieszczonych,
 15. realizacja pozostałych zadań należących do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 16. kierowanie do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 17. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 18. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie,
 19. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym
  do alimentów i ich wypłacanie,
 20. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, wnioskowanie o zatrzymanie prawa jazdy, wnioskowanie
  o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk,
 21. prowadzenie działań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym w ramach środków PFRON.

§ 6

W celu wykonania zadań określonych w § 5 Ośrodek może zlecać w drodze otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

RODZIAŁ 3

Zarządzanie i organizacja

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
 3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań i funkcjonowanie Ośrodka.

§ 8

 1. W indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy oraz powiatu decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wydają:
 2. Dyrektor,
 3. Zastępca Dyrektora.
  1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może udzielić innej osobie na wniosek Dyrektora upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy
   i powiatu.
  2. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może udzielić innej osobie na wniosek Dyrektora upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy
   i powiatu.

RODZIAŁ 4

Majątek i finanse

§ 9

Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 10

 1. Majątek Ośrodka jest mieniem Miasta Jeleniej Góry i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów
  i wydatków objętych budżetem Miasta Jeleniej Góry.
 3. Źródłem finansowania Ośrodka są środki budżetowe i pozabudżetowe.

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
 2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz Kierownicy działów organizacyjnych.

§ 12

Wszelkie zmiany Statutu są dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Uchwała zmieniająca Statut: do pobrania w formacie PDF.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!