Dzienny Dom Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze

ul. Kilińskiego 16

kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Mariola Świtała

tel. (75) 752 55 71

e-mail: dzienny@mops.jelenia-gora.pl lub dzdps@mops.jelenia-gora.pl

 

ddps

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 16 od 1 stycznia 2019 roku jest ośrodkiem wsparcia, działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Przeznaczony jest dla osób starszych, obojga płci, które ukończyły 60-ty rok życia i są nieaktywne zawodowo, posiadających stałe zameldowanie w na terenie Miasta Jeleniej Góry i nie wymagających stałej opieki pielęgnacyjno-lekarskiej.

Dzienny Dom posiada aktualnie 50 miejsc dziennego pobytu, z tym, że docelowo planuje się utrzymanie 30 miejsc. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, a pensjonariusze uczestniczący w zajęciach mają zapewniony 8-godzinny pobyt, w trakcie którego świadczone są usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Pensjonariusze kierowani są do Dziennego Domu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze na podstawie decyzji administracyjnej, w której określa się wysokość odpłatności za pobyt wraz z wyżywieniem. Zasady odpłatności za pobyt pensjonariuszy określa Uchwała Nr 184.XVII.2020 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 26 luty 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnością za pobyt w Dziennym Domu Społecznej w Jeleniej Górze oraz Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze.

Pensjonariusze uczestniczący w zajęciach Dziennego Domu mają prawo do udziału w życiu społecznym i kulturalnym placówki oraz korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dzienny Dom. Do zakresu działania Dziennego Domu należy między innymi zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprzez prowadzenie terapii zajęciowej służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej oraz zapewnienie dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad). Wszelkie podejmowane działania realizowane są z uwzględnieniem zasad zapewnienia pensjonariuszom poczucia bezpieczeństwa, poszanowania praw i godności osobistej oraz wzajemnej życzliwości i zaufania wobec siebie i pracowników Dziennego Domu.


ZAPRASZAMY!

 
Do pobrania:

- Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Społecznej
- Podanie o przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej
- Oświadczenie
- Zaświadczenie Lekarskie