Nabór wniosków na stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego 2013

W roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny przyjmowane są wnioski na stypendia Marszałka Województwa
w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym ‚„Sprawny uczeń”.

O wsparcie stypendialne w wysokości 1.000 zł/ ucznia mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
 • pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 456 zł,
  a w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł..

Stypendia mogą być przeznaczone na:

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie);
 • koszty związane z dostępem do Internetu (Instalacja i abonament);
 • kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe;
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
 • opłaty za naukę (czesne);
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
 • zakwaterowanie;
 • dojazdy do szkoły.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2013 r. za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208,
I piętro) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

O PRZYJĘCIU WNIOSKU DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU NA ADRES WSKAZANY POWYŻEJ!
W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: nazwisko i adres osoby składającej wniosek
z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia - Sprawny uczeń”. Wnioski do pobrania na stronie
www.umwd.pI zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania — dokumenty)

ZAPRASZAMY

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd