logo bip

EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Joanna Żyłkiewicz – kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem - IV piętro, pokój 415

telefon: 75 75 239 51 wew. 415, lub 75 75 246 57 wew. 415

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Kowalczyk – Putek – starszy pracownik socjalny – IV piętro, pokój 413

Emilia Borycka - pracownik socjalny – IV piętro, pokój 413

Telefon: 75 75 239 51 wew. 413 lub 75 75 246 57 wew. 413

Do zakresu spraw załatwianych przez pracowników socjalnych należy m.in :

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach przyznania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • sporządzanie dla potrzeb Sądu Rejonowego opinii dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie zastępczej i jej członkach,

Barbara Stasińska – inspektor – IV piętro, pokój 413

telefon: 75 75 239 51 wew. 413, lub 75 75 246 57 wew. 413              

Do zakresu spraw załatwianych przez inspektora należy m.in:

 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowanie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do placówki bądź rodziny zastępczej oraz wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka zawieranych z innymi Powiatami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia, bądź zwolnienia z ponoszenia przez rodziców biologicznych opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowanie decyzji administracyjnych w w/w sprawach.

Dominika Romańska – pomoc administracyjna - – IV piętro, pokój 413

telefon: 75 75 239 51 wew. 413, lub 75 75 246 57 wew. 413

Do zakresu spraw załatwianych przez inspektora należy m.in:

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, w tym ich weryfikacja pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,
 • wszczynanie postepowań administracyjnych oraz samodzielne opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz decyzji zmieniających prawomocne decyzje administracyjne z zachowaniem terminowości,
 •  prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz sporządzanie decyzji w tych sprawach.
 • utrzymywanie stałej współpracy z radcą prawnym w zakresie informacji i stosowania w praktyce obowiązujących aktów prawnych,
 • udzielanie informacji interesantom w formie telefonicznej, bezpośredniej, pisemnej, elektronicznej,

Agnieszka Mazur - Wawryk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Sieja – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka Makaś – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agata Wójcik - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

IV piętro, pokój 414

telefon: 75 75 239 51 wew. 414, lub 75 75 246 57 wew. 414

Zakres zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • pomoc rodzinom zastępczym w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia,
 • merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych,
 • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka,
 • współpraca z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinie zastępczej powrotu do rodziny biologicznej,
 • inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych,
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie zastępczej i jej członkach
Lp. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Dzień tygodnia Godziny dyżuru Nr. pokoju
1.

Agnieszka

Mazur-Wawryk

środa 8-15 414
2. Agata Wójcik

wtorek

piątek

8-11.30

8-11.30

414
3. Małgorzata Sieja poniedziałek 8-15 414
4. Agnieszka Makaś czwartek 8-15 414

 

Bożena Lewandowska – asystent rodziny

Justyna Strouhal – asystent rodziny

Andrzej Ludwinowicz – asystent rodziny

IV piętro pokój 416

telefon: 75 75 239 51 wew. 416, lub 75 75 246 57 wew. 416

Alicja Mroczkowska – asystent rodziny

Katarzyna Wacławczyk – asystent rodziny

IV piętro pokój 416

telefon: 75 75 239 51 wew. 418, lub 75 75 246 57 wew. 418

Lp. Asystent rodziny Dzień tygodnia Godziny dyżuru Nr. pokoju
1. Andrzej Ludwinowicz poniedziałek 8-15 416
2. Katarzyna Wacławczyk wtorek 8-15 418
3. Alicja Mroczkowska środa 8-15 418
4. Justyna Strouhal czwartek 8-15 416
5. Bożena Lewandowska piątek 8-15 416

 

Zakres zadań asystenta rodziny:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
  w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, w szczególności poprzez działania o charakterze edukacyjnym w zakresie organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka,
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.