EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta Jelenia Góra, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu:
1) wykonywania zadań gminy w zakresie pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.),
2) prowadzenia ośrodków wsparcia dziennego dla osób starszych: Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze i Dziennego Domu „Senior+”, wykonujących zadania gminy określone w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7.
4. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Jelenia Góra.
§ 2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 3. Ośrodek działa w szczególności na podstawie;
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
8) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),
9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.),
13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
15) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 2 – Poz. 986
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm.);
18) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
19) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007).


Rozdział 2.
Cele i zadania


§ 4. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zlecone powiatowi.
§ 5. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności;
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
2) ustalanie uprawnień do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej przewidzianych przepisami prawa i ich realizacja,
3) praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
5) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Jeleniej Góry w tym domu,
6) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym oraz organizowanie opieki i usług domowych,
7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
8) prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej oraz poradnictwa informacyjno-konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
9) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
10) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie poprzez działania prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
11) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
12) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i wypłacanie z tego tytułu należnych świadczeń;
13) organizowanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym ustalanie uprawnień do pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie;
14) wydawanie na wniosek sądu, opinii o rodzinach ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub zawodowej rodziny zastępczej oraz dokonywanie oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci w nich umieszczonych,
15) realizacja pozostałych zadań należących do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
16) kierowanie do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
17) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
18) ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie, Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 986
19) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów i ich wypłacanie,
20) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, wnioskowanie o zatrzymanie prawa jazdy, wnioskowanie o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk;
21) prowadzenie działań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym w ramach środków PFRON;
22) ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłacanie,
23) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
24) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
25) ustalanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i jego wypłacanie;
26) ustalanie prawa do świadczenia „Dobry start” i jego wypłacanie.
2. W strukturze Ośrodka funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych; Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze i Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze.
§ 6. W celu wykonania zadań określonych w § 5 Ośrodek może zlecać w drodze otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja


§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań i funkcjonowanie Ośrodka.
4. Strukturę organizacyjną Ośrodka, w tym ośrodków wsparcia, o których mowa w § 5 ust. 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.
5. Zasady działania ośrodków wsparcia, o których mowa w § 5 ust. 2, określi regulamin funkcjonowania placówki nadany przez Dyrektora Ośrodka, zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
6. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
§ 8. 1. W indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy oraz powiatu decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wydają;
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora.
2. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może udzielić innej osobie na wniosek Dyrektora upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminu i powiatu.


Rozdział 4.
Majątek i finanse


§ 9. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 4 – Poz. 986
§ 10. 1. Majątek Ośrodka jest mieniem Miasta Jelenia Góra i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową Ośrodka.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków objętych budżetem Miasta Jelenia Góra.
3. Źródłem finansowania Ośrodka są środki budżetowe i pozabudżetowe.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz Kierownicy działów organizacyjnych.
3. Kontrolę wewnętrzną w ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, o których mowa w § 5 ust. 2 sprawuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownik danego ośrodka wsparcia.
§ 12. Wszelkie zmiany Statutu są dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Uchwała zmieniająca Statut: do pobrania w formacie PDF.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies